เคลมบริษัทประกัน
บริการเปิดเคลมบริษัทประกันภัย
เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกันภัย

1. สำเนากรมธรรม์ ประกันภัย

2. สำเนาใบขับขี่ รถยนต์

3. สำเนาทะเบียนรถยนต์
(ถ้ามี)

4. บัตรรับประกัน ฟิล์มกรองแสง
(ถ้ามี)

บริการสุดสะดวก และรวดเร็ว
ประทับใจในบริการ
บริษัทประกันภัยในเครือเจริญกิจ